Auto Flo

     

   

    Name : Florin F. 

    Spitzname : Flo 

   Ort : Saarbrücken 

    Status : Mitglied

    Auto :Mini Couper

    Motto : Hall die Schniss ....

 

                                                                  Flo 's Auto